Vážení zákazníci, v týdnu od 3.6. do 7.6. probíhá rekonstrukce výdeje lékárny a z tohoto důvodu bude lékárna uzavřena pro veřejnost.
Příprava pro ostatní lékárny probíhá bez omezení.

Všeobecné obchodní podmínky

Nabídka na koupi zboží spojená s odkazem na OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti Dr. Kulich Pharma, s.r.o.

Obchodní podmínky (dále jen také jako „OP“) jsou určeny pro zájemce o uzavření kupní smlouvy s obchodní společností Dr. Kulich Pharma, s. r. o., IČ 27487555, se sídlem Piletická 178/61, 500 03 Hradec Králové 3 (dále jen jako „prodávající“) a jsou projevem učiněné nabídky na koupi zboží z jejího sortimentu.

Toto je nabídka spojená s obchodními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje přijetí této nabídky výhradně prostřednictvím objednávky, objednávkou se rozumí objednávka telefonická, emailová, písemná nebo objednávka prostřednictvím e-shopu (dále také jako „objednávky“).

Těmito OP se bude řídit vztah mezi prodávajícím a Vámi jako kupujícím, který si objedná a koupí zboží. OP jsou nedílnou součástí každé objednávky kupujícího a v okamžiku akceptace objednávky prodávajícím se stávají závaznými pro obě smluvní strany.

Tyto OP jsou nabídkou na opakované uzavírání kupních smluv ve smyslu ust. § 1735 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“). Prostřednictvím těchto OP je zájemci o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím činěna nabídka na koupi jeho výrobků a zboží.

Nabídka zboží je k dispozici na webové adrese www.lekarnaatrium.cz a je průběžně aktualizována, společně s tím je průběžně aktualizován i ceník. Ceny zboží se mohou měnit v závislosti na základě změny cen vstupních surovin nebo dalších vstupů potřebných k výrobě zboží. Zboží bude prodáváno za cenu dle ceníku platného ke dni učinění objednávky.

Individuálně připravované léčivé přípravky jsou cenově regulovány dle cenového předpisu min. zdravotnictví 1/2021/CAU a podléhají tzv. věcnému usměrnění ceny. Podle tohoto předpisu vydávající lékárna se může podělit o taxu laborum s odebírající lékárnou. Za tímto účelem je vydávající lékárna povinna informovat odebírající lékárnu o maximální výši taxy laborum, kterou lze do ceny Individuální přípravy léčivých přípravků ( dále jen „IPLP“) zahrnout. Tato tzv. „přirážka“ do maximální ceny je uvedena u jednotlivých přípravků a rovněž na elektronickém dodacím listu. U rozvažovaných IPLP se jedná většinou o částku10,-Kč včetně DPH, u připravovaných IPLP v lékárně 20,-Kč včetně DPH.

Úhrada IPLP vychází z Opatření obecné povahy 02-20. Kromě výjimek uvedených v dokumentu jsou IPLP většinou plně hrazeny z veřejného pojištění. U nehrazených přípravků je tato informace označena pomocí symbolu v Poznámce.

Vysvětlení symbolů uvedených v poznámce na webových stránkách www.lekarnaatrium.cz vztahujících se k výši neuplatněné taxy laborum:

 • A - 10 Kč bez DPH pro odebírající lékárnu
 • B - 20 Kč bez DPH pro odebírající lékárnu
 • O - 0 Kč pro odebírající lékárnu
 • „-“(nereg.) - výše taxy neregulována pro odebírající lékárnu

Připravené léčivé přípravky jsou označeny štítkem splňující požadavky Vyhlášky o správné lékárenské praxi č. 84/2008 ve znění vyhlášky č. 254/2013. Dle této vyhlášky musí být přípravek označen i adresou vydávající lékárny.

Nabídka je činěna zpravidla každý den, zejména prostřednictvím nabídky zboží prodávajícího na webových stránkách obchodní společnosti. Pokud naši nabídku přijmete do 180 dnů ode dne, kdy jste se s touto nabídkou seznámili, bude se vztah řídit těmito OP. Má se za to, že objednávka je činěna vždy aktuálně ve vztahu k nejnovější nabídce. Nabídka je přijatá učiněním objednávky konkrétního zboží.

V souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ je část obsahu kupní smlouvy vzniklé učiněním objednávky v reakci na tuto nabídku určena těmito OP. Kupující uzavření kupní smlouvy učiněním své objednávky stvrzuje a současně kupující stvrzuje, že s těmito OP souhlasí a zavazuje se jimi řídit. Pokud kupující učiní návrh na změnu obchodních podmínek, vyhrazuje si prodávající (1751 odst. 2 OZ), že se necítí býti touto nabídkou vázán, nesouhlasí s návrhy kupujícího a projevuje vůli kupní smlouvu v rozsahu své nabídky neuzavřít. Odpověď kupujícího s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření kupní smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Prodávající si vyhrazuje právo přijímat objednávky pouze a výlučně v reakci na svou nabídku učiněnou prostřednictvím těchto OP.

Vážení zájemci o koupi zboží, nesouhlasíte-li s těmito OP, požádejte nás o individuální jednání a o uzavření individuální kupní smlouvy.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Dr. Kulich Pharma, s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) obchodní společnost Dr. Kulich Pharma, s.r.o., se sídlem Piletická 178/61 500 03 Hradec Králové 3, IČ: 27487555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíle C, vložka 21944 (dále jen jako „prodávající“) podrobně upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím (společně dále jen jako „smluvní strany“ nebo prodávající a „kupující“). Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto OP. OP tvoří přílohu každé Smlouvy a jsou její nedílnou součástí bez ohledu na to, zda jsou ke Smlouvě přiloženy či nikoliv.
  2. Těmito OP se řídí vztahy mezi prodávajícím a všemi jeho kupujícími, kdy kupující se mohou s OP seznámit na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo přijímat objednávky pouze a výlučně v reakci na svou nabídku učiněnou prostřednictvím těchto OP. Objednáním zboží u prodávajícího kupující zároveň souhlasí s tím, že se vzájemné vztahy mezi ním a prodávajícím budou řídit těmito OP. Kupujícím se dle těchto OP rozumí pouze podnikatel, nikoli spotřebitel.
  3. Prodávající si vyhrazuje, s ohledem na rozumnou potřebu v rámci své podnikatelské činnosti, s přihlédnutím k výrobnímu sortimentu a případným změnám v legislativě, vlastnické struktuře, podmínkám trhu atd., právo obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu v budoucnu změnit. Tato změna se kupujícím oznámí tak, že jim bude zasláno oznámení o změně obchodních podmínek, které bude mít kupující k dispozici na internetových stránkách prodávajícího. Pro účely tohoto smluvního vztahu se za zaslání oznámení o změně obchodních podmínek a jeho doručení považuje zveřejnění změny obchodních podmínek na internetových stránkách prodávajícího. Kupujícím, kteří o to požádají a sdělí emailovou adresu, bude změna obchodních podmínek zaslána na sdělený email. Pokud kupující se změnou obchodních podmínek nebude souhlasit, je oprávněn smlouvu písemně vypovědět do 60 dnů ode dne oznámení změny. Pokud kupující se změnou obchodních podmínek nebude souhlasit, je prodávající oprávněn smlouvu vypovědět do 60 dnů ode dne odmítnutí změny obchodních podmínek.
  4. Při každém telefonickém kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím se prodávající i kupující identifikují dohodnutým způsobem či způsobem nevzbuzujícím pochybnost o totožnosti osoby, která příslušnou komunikaci činí.
  5. Jazyk komunikace. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím v rámci smluvního vztahu probíhá v českém jazyce, nebude-li dohodnuto jinak. Prodávající není povinen přijmout dokument v jiném než v českém jazyce. Prodávající je oprávněn žádat předložení úředního překladu cizojazyčného dokumentu do českého jazyka. V případě dokumentů, které jsou vyhotoveny i v jiných jazykových verzích, je vždy rozhodující česká verze, nebude-li dohodnuto jinak.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je zpravidla uzavírána tak, že si kupující telefonicky objedná zboží u telefonní operátorky prodávajícího, přičemž za okamžik uzavření smlouvy se považuje okamžik, kdy telefonní operátorka objednávku zboží ústně prostřednictvím telefonu potvrdí.
  2. Smlouvu mohou smluvní strany uzavřít i tak, že si kupující zboží objedná v e-shopu prodávajícího. Při objednávce je zároveň kupující povinen zaškrtnout, že souhlasí s OP, jinak by nebylo možno objednávku uskutečnit. Za okamžik uzavření smlouvy se považuje vyplnění políčka „odeslat objednávku“.
  3. Smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech. Přijetí nabídky prodávajícího učiněné kupujícím nesmí obsahovat žádné dodatky, výhrady, omezení, odchylky, ani jiné změny, ani nesmí odkazovat na jiné obchodní podmínky než na tyto OP. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi vzniklými na základě a v souvislosti s kupní smlouvou.
  4. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně akceptuje tyto obchodní podmínky.
  5. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež jsou v nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších společností, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 3. CENA ZBOŽÍ
  1. Cena zboží je stanovena jednostranně prodávajícím a je uvedena bez DPH u jednotlivých druhů zboží v nabídce prodávajícího. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni, určené zákonem.
  2. Při sjednání objednávky telefonicky má přednost sjednání ceny prostřednictvím telefonu před cenou uvedenou v nabídce.
  3. Cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu a dodání zboží. Při každé objednávce nad 700 Kč bez DPH je doprava zdarma, při objednávce nižší než tento limit je účtováno od 9. 4. 2018 dopravné ve výši 85 Kč bez DPH, není-li dohodnuto jinak.
  4. Nabídka zboží prodávajícího je k dispozici na webové adrese www.lekarnaatrium.cz. Sortiment zboží je průběžně aktualizován, společně s ním je průběžně aktualizován i ceník, ve kterém jsou uvedeny aktuální ceny zboží. Cena zboží se vždy pojí ke dni učinění objednávky. Zboží bude prodáváno za cenu dle ceníku platného ke dni učinění objednávky.
  5. Prodávající nevylučuje objednání zboží neuvedeného na webové adrese www.lekarnaatrium.cz, popř. z té sekce e-shopu běžně nepřístupné všem kupujícím. V tomto případě platí, že prodávající není touto objednávkou vázán, pokud tuto objednávku nepotvrdí telefonicky nebo emailem.
 4. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Zboží je kupujícímu dodáváno zpravidla prostřednictvím dopravce sjednaného za tímto účelem.
  2. Za dodání zboží je považován okamžik předání zboží prvnímu dopravci k přepravě.
  3. Zboží je zpravidla kupujícímu dodáváno v co nejkratší lhůtě s přihlédnutím k aktuální poptávce po zboží od všech kupujících a k vytíženosti přepravců.
  4. Osobní odběr zboží v provozovně prodávajícího na adrese Lékárna Atrium, Černokostelecká 2555/22a, 251 01 Říčany je možný.
  5. Nastanou-li po uzavření smlouvy okolnosti mající charakter vyšší moci nebo jiné objektivní skutečnosti, které brání prodávajícímu dodat zboží včas, má prodávající právo přiměřeně dodací lhůtu prodloužit nebo od smlouvy odstoupit. Prokáže-li prodávající, že nemohl ani při vynaložení veškeré péče řádného hospodáře zabránit prodloužení dodací lhůty objednaného zboží kupujícím, není odpovědný za škodu, která tímto prodloužením kupujícím vznikne.
  6. Zboží je kupujícímu dodáno společně s dodacím listem.
  7. Při převzetí dodávky potvrdí kupující dopravci na dodacím listě druh a počet obalových jednotek. Na pozdější uplatňování nároků z vad zboží (reklamaci) v počtu obalových a poškozených jednotek zboží nebude brán zřetel. Pokud kupující zjistí zřejmé rozdíly či vady zboží např. v druhu a počtu zboží uvedeném na dodacím listě, vnějším poškození nebo označení, zaznamená zjištěné rozdíly nebo vady na dodací list, na který zároveň uvede čitelně své jméno, datum, razítko a vše stvrdí svým podpisem. Tento dodací list si kupující nechá potvrdit dopravcem.
  8. V případě, že kupující odmítne převzít celou dodávku zboží pro některou ze zřejmých závad, uvede tuto skutečnost na dodací list, který vrátí i s vadným či neúplně doručeným zbožím zpět dopravci.
  9. U přípravků ze skupiny návykových látek a prekursorů je kupující povinen zkontrolovat počet a vnější neporušenost obalových jednotek podle údajů uvedených na dodacím listě. V případě vrácení přípravků z této skupiny je dopravce oprávněn převzít od kupujícího pouze zboží zabalené tak, aby nebylo možné s obsahem manipulovat během přepravy. Dopravce potvrzuje podpisem pouze převzetí přepravních obalů.
  10. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva v okamžiku předání zboží prodávajícím prvnímu dopravci k přepravě. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupující je povinen za zboží zaplatit cenu uvedenou na faktuře, která je mu zasílána na požadovanou adresu, a to ve lhůtě uvedené na faktuře. Není-li faktura zaslána kupujícímu společně s objednaným zbožím, má se za to, že požádal o zaslání faktury na jinou adresu, případné neobdržení faktury je kupující povinen prodávajícímu prokazatelně oznámit.
  2. Je možná úhrada kupní ceny za zboží za delší časový úsek, zpravidla za kalendářní měsíc, a to za všechno zboží odebrané v příslušném časovém úseku. Tuto formu úhrady může kupujícímu navrhnout prodávající. V tomto případě se faktura za příslušný časový úsek zasílá kupujícímu na dohodnutou adresu nebo e-mailem. Kupující souhlasí s použitím a zasíláním daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.
 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
  2. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
  3. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku a v rozsahu jeho účinků zanikají práva a povinnosti stran.
 7. UPLATŇOVÁNÍ VAD ZBOŽÍ – REKLAMACE
  1. Kupující může uplatnit nároky z vad zboží (reklamaci) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění.
  2. Projeví-li se vada na zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  3. Projeví-li se vada na zboží po lhůtě uvedené v bodě 7.2, musí kupující prokázat, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  4. Reklamaci zboží může kupující uplatnit prostřednictvím dodacího listu při přejímce zboží od dopravce, a to pokud kupující zjistí zřejmé rozdíly či vady např. v druhu a počtu zboží uvedeném na dodacím listě nebo zjistí vnější poškození nebo označení zboží. Zjištěné rozdíly nebo vady zaznamená kupující na dodací list, na jehož kopii čitelně uvede datum, jméno a svůj podpis. Dopravce doplní registrační značku vozidla a podpisem potvrdí převzetí reklamovaného zboží.
  5. Reklamaci zboží může kupující uplatnit prostřednictvím formuláře „Reklamačního protokolu“ při pozdější reklamaci. Uplatnění pozdější reklamace z důvodu vady zboží, rozdílu v počtu a druhu zboží a reklamace z důvodu nevyhovující kvality dodaného zboží, je možná pouze písemně, faxem nebo elektronickou poštou na formuláři Reklamačního protokolu, který je k dispozici na webových stránkách www.lekarnaatrium.cz, záložka Obchodní podmínky nebo na vyžádání. Reklamaci zboží je nutné uplatnit neprodleně po jejím zjištění prokazatelným způsobem. Reklamační protokol musí obsahovat veškeré požadované náležitosti a musí být vypsán čitelně a srozumitelně. Součástí reklamačního protokolu je také prohlášení, že zboží bylo uchováváno za předepsaných skladovacích podmínek.
  6. Reklamace dodaného zboží z důvodu kvality bude hodnocena a posuzována v závislosti na druhu a charakteru reklamovaného zboží. Reklamace musí být uplatněna prokazatelným způsobem ihned po zjištění vady, nejpozději však do data exspirace reklamovaného zboží.
  7. Reklamaci zboží ze skupiny návykových látek a prekursorů je nezbytné uplatnit ihned při převzetí od dopravce. V případě vrácení zboží musí být zboží v neporušeném obalu (pokud nedošlo k jeho poškození během přepravy) a označené a zabalené tak, aby nebylo možné s obsahem manipulovat během přepravy. Vrácení takového zboží musí kupující potvrdit na kopii dodacího listu.
  8. Zboží s poškozeným obalem musí být vráceno ihned po zjištění vady při přejímce. Při předávání reklamovaného zboží dopravci je kupující povinen nechat si od dopravce potvrdit doklad o vrácení zboží (jméno, podpis, reg. značka vozidla), doklad o vrácení zboží podepsat a doplnit datum převzetí zboží.
  9. Zboží iniciované k vrácení výrobci či distributorovi Státním ústavem pro kontrolu léčiv Praha z důvodů nevyhovující kvality musí kupující vrátit po telefonické nebo písemné výzvě prodávajícího nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl na zboží nevyhovující kvality upozorněn.
  10. Reklamované zboží musí být řádně zabaleno, nesmí dojít k jeho znečištění či porušení originálního obalu, s ohledem k povaze a druhu reklamace.
 8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovány. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající jako správce zpracovával jeho údaje za účelem zkvalitnění služeb prodávajícího, a to po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 4 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím. Tento souhlas se zpracováním údajů je udělený zejména v souladu s OZ, zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, a v případě klienta fyzické osoby i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění. Údaje budou použity pro marketingové účely (zejména zasílání newsletteru, informování o akcích prodávajícího, nabízení zboží a služeb prodávajícím). Souhlas je kupující oprávněn kdykoli odvolat, odvolání musí být učiněno vůči prodávajícímu písemně.
 9. POSTOUPENÍ
  1. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své pohledávky za prodávajícím, případně postoupit smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené kupní smlouvou a těmito OP se řídí platnými právními předpisy České republiky, zvláště OZ. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  2. Pokud se nějaký článek OP stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články OP zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Na místo dotčeného ustanovení OP se použije ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu.
  3. Smlouva vzniklá na základě OP obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními OP a kupní smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
  4. Okamžik doručení. Zásilky doručované prodávajícím na kontaktní adresu do vlastních rukou kupujícího nebo s dodejkou jsou považovány za doručené okamžikem jejich převzetí. Zmaří-li kupující doručení zásilky, je za den doručení považován den vrácení zásilky prodávajícímu, a to i tehdy, když se kupující o uložení zásilky nedozvěděl. Bez ohledu na výše uvedené jsou tyto zásilky považovány za doručené nejpozději 10. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 15. pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. Kupující zmaří doručení zásilky, jestliže zásilku odmítne převzít nebo si zásilku nevyzvedne v náhradní lhůtě nebo se zásilka vrátí prodávajícímu jako nedoručitelná na kontaktní adresu.
  5. Jiné zásilky kupujícímu než ty uvedené v článku 10.4 OP se považují za doručené 3. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 15. pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. To však neplatí v případě, pokud se prodávající dozví o doručení zásilky před uplynutím této doby.
 11. PLATNOST OP
  1. Tyto OP jsou platné od 1. 01. 2021 do vydání aktualizace znění OP. Aktuální znění OP je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího - obchodní společnosti Dr. Kulich Pharma, s. r. o. www.lekarnaatrium.cz, záložka Obchodní podmínky.